Tuesday, June 30, 2009

HGT111/3 TEKNIK-TEKNIK DALAM GEOGRAFI
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
PUSAT PENGAJIAN ILMU KEMANUSIAAN

SIDANG 2011/2012
SEMESTER II

--------------------------------------------------------------


Pensyarah 1: Prof. Dr. Chan Ngai Weng Waktu Pejabat: Isnin-Jumaat 8:00 – 5:30 pm
(Penyelaras Kursus)
Bahagian Membaca dan Menafsir Peta)
Pejabat #: Bangunan C11 Bilik 114
Email: nwchan@usm.my

Pensyarah 2: Prof Madya Dr Narimah Samat Waktu Pejabat: Isnin-Jumaat 8:00 – 5:30 pm
(Bahagian Kartografi)
Pejabat #: Bangunan C24 Bilik 217
Email: narimah@usm.my

Pensyarah 3: Dr Jabil Mapjabil Waktu Pejabat: Isnin-Jumaat 8:00 – 5:30 pm
(Bahagian Kaji Ukur)
Pejabat #: Bangunan C20 Bilik 104
Email: bill@usm.my

HGT 111/4: TEKNIK-TEKNIK DALAM GEOGRAFI

A. TUJUAN KURSUS

Kursus ini adalah asas di dalam Geografi. Ia bertujuan melatih pelajar-pelajar di dalam penggunaan teknik-teknik geografi dan metodologi asas geografi amali. Kemahiran-kemahiran yang akan didedahkan dalam kursus ini kepada pelajar-pelajar termasuklah kaedah pemetaan, membaca dan pentafsiran peta, kartografi, kerja ukur, dan pemetaan berkomputer. Kursus ini dirangka untuk membekalkan pelajar geografi dengan pengetahuan dan kemahiran dalam teknik-teknik memperolehi dan menganalis maklumat-maklumat dari peta-peta topografi, peta-peta bertema dan peta-peta perangkaan, teknik-teknik menjalankan kerja ukur di lapangan, dan teknik-teknik dalam kartografi dan pemetaan berkomputer. Kesemua teknik ini adalah asas untuk memudahkan pelajar mengikuti kursus-kursus berteknik geografi pada peringkat-peringkat lebih tinggi.

B. RINGKASAN KURSUS

Kursus ini meliputi empat bahagian iaitu:-

(a). Membaca dan Menafsir Peta
(b). Kaji Ukur
(c). Kartografi

Peta merupakan peralatan asas bagi ahli geografi. Di bahagian membaca dan menafsir peta, pelajar akan diperkenalkan kepada sejarah pemetaan, unjuran peta, jenis-jenis dan kegunaan peta, serta asas-asas membaca dan menafsir peta. Pelajar akan diperkenalkan kepada berbagai cara untuk mendapat maklumat dari berbagai jenis peta, khasnya peta topografi.

Di bahagian kaji ukur pula, pelajar-pelajar akan didedahkan kepada beberapa kaedah kerja ukur seperti Ukur Rantai, Ukur Kompas dan Ukur Meja Ukur. Pelajar-pelajar akan belajari teori-teori, keadah-kaedah menggunakan cara-cara ukur yang berlainan tersebut, meneliti secara terperinci kelebihan-kelebihan, kekurangan-kekurangan, dan masalah-masalah kerja ukur. Mereka juga diajar teknik-teknik memplot data-data ukur.

Di bahagian kartografi dan pemetaan berkomputer, pelajar-pelajar akan didedahkan dengan jenis-jenis dan teknik-teknik pemetaan peta tematik. Tugasan melibatk­an pemetaan secara manual dan berkomputer. Bahagian ini bertujuan memperkenalkan kepada pelajar teknik-teknik dalam geografi yang merangkumi pemetaan secara manual dan berkomputer. Bahagian pertama akan menekankan aspek reka bentuk dan elemen-elemen kartografi dalam penyediaan peta bertema secara manual. Bahagian kedua pula akan memperkenalkan pelajar kepada kartografi berkomputer yang akan menyentuh mengenai kelebihan pemetaan berkomputer, proses menyediakan peta menggunakkan komputer. Bahagian akhir kursus ini akan mengaitkan perkembangan dalam pemetaan berkomputer dengan Sistem Maklumat Geografi (GIS). Selain daripada kuliah, pelajar-pelajar diwajibkan menghadiri kelas-kelas amali (2 jam seminggu).

(a). Membaca dan Menafsir Peta
1. Pengenalan kepada peta.
2. Sejarah ringkas tentang pemetaan, unjuran peta (unjuran otografik, stereografik, garis
tengah dan azimut), jenis-jenis dan kegunaan peta.
3. Skala dan pengukuran linear.
4. Pengukuran bersudut (Bearing).
5. Pengiraan luas ruang.
6. Kecerunan/gradien.
7. Melukis keratan rentas dan lampauan tegak.
8. Menentukan keletakan/lokasi.
9. Teknik-teknik menggambarkan bentuk muka bumi dalam peta.
10. Mengenali ciri-ciri bentuk muka bumi di dalam peta.
11. Penerangan dan penganalisan bentuk muka bumi peta topo. Ciri-ciri bentu­k muka
bumi, ketinggian mutlak dan ketinggian relatif, relief bandingan, kecerunan legeh, dan
lain-lain.
12. Penerangan dan penganalisan bentuk-bentuk saliran dari peta topo. Sistem, pola, corak
dan kepadatan saliran/sumgai secara kuantitatif dan kualitatif. Ciri-ciri saliran dan
kaitan dengan bentuk fizikal yang lain.
13. Penerangan dan penganalisan geologi tempatan dari peta topo. Penentuan jenis-jenis
batu batan dan kaitannya dengan bentuk muka bumi, saliran dan ciri-ciri fizikal yang
lain.
14. Penentuan dan kaedah menggambarkan sempada wilayah.
15. Pengenalan kepada penerangan dan penganalisan ciri-ciri dan pengaruh-pengar­uh
geografi manus­ia dari peta topo.
16. Pertalian di antara pandang darat fizikal dengan geografi manusia.
17. Aspek-aspek kependudukan: etnik, ciri-ciri budaya dan ekonomi serta fakt­or-faktor
yang mempengaruhi aktiviti-aktiviti penduduk sepertimana yang dapat dikesan atau
diertikan berdasarkan bukti atau taakulan dalam peta topo.
18. Petempatan: lokasi, tapak, pola, fungsi, taburan, kepadatan, potensi perkemba­ng dan
lain-lain. Faktor-faktor yang bertanggungjawab mempengaruhi agihan petempatan
juga penting.
19. Penggunaan tanah: jenis, faktor pengaruh, perubahan pola, urbanisasi dan lain-lain.
20. Pengangkutan dan komunikasi.
21. Penzonan dan pengwilayahan wilayah-wilayah geografi dan analisis dari aspek
kemanusiaan dan fizikal.

(b). Kaji ukur
1. Kerja Ukur Rantai:
- Pengenalan kepada ukur rantai.
- Pengenalan alat-alat ukur rantai.
- Teori penggunaan alat-alat.
- Teori kerja menggunakan rantai.
- Teknik memplot.
- Rintangan-rintangan di dalam kerja ukur rantai.
2. Kerja Ukur Kompas:
- Pengenalan kepada ukur kompas.
- Pengenalan alat-alat ukur kompas.
- Teori penggunaan alat-alat.
- Teori kerja menggunakan kompas.
- Teknik memplot.
- Rintangan-rintangan di dalam kerja ukur kompas.
- Pembetulan ralat dan kesilapan hasil dari alat kompas.

(c). Kartografi
1. Pengenalan
Definisi.
2. Kartografi sebagai alat komunikasi.
Jenis-jenis data kartografi. Cara perwakilan data kartografi.
3. Peta permukaan jenis bersambung.
Interpolasi.
4. Peta koroplet.
Kaedah pembahagian kelas. Skima melorek
5. Peta Titik.
Kelebihan dan kelemahan.

C. PENILAIAN KURSUS

Penilaian prestasi pelajar adalah berdasarkan kerja kursus (40 %) dan peperiksaan akhir (60 %). Kerja kursus dibahagikan kepada 4 bahagian dan pengagihan markah adalah seperti berikut:
- Analisis Peta - 1 Ujian Pertengahan Semester (10 %)
- Kerja Ukur - 1 Laporan Lukisan Peta Ukur (20 %)*
- Kartografi - Markah purata Latih­an-Latihan Amali (10%)

*Walaubagaimanapun, pelajar-pelajar diwajibkan menghadiri tutorial/latihan amali 2 jam seminggu untuk kedua-dua bahagian Analisis Peta dan Kaji Ukur juga. Mereka yang tidak cukup peratusan kehadiran akan dihalang daripada mengambil peperiksaan akhir.

* Pelajar-pelajar tidak perlu menulis esei dalam kursus ini tetapi perlu melukis peta, menyiapkan latihan & menghasilkan peta berkomputer.

Pengagihan markah untuk seluruh kursus adalah seper­ti berik­ut:-
(a). Kerja kursus (40 % ) - Analisis Peta 10%+Kerja Ukur 20%+Kartografi 10%

(b). Peperiksaan akhir (60%) - Pelajar diwajibkan menjawab 4 soalan seperti berikut: Bahagian A (Soalan Wajib)-Jawab Soalan 1 [Analisis Peta (15%)], Soalan 2 [Kerja Ukur (15%)], dan Soalan 3 [Kartografi (15%)]; & Bahagian B (Soalan Pilihan)-Pilih Soalan 4 atau Soalan 5 atau Soalan 6 yang berbentuk teori (15%).

D. RUJUKAN

Chan, N.W., Jabil Mapjabil dan Narimah Samat (2008) Teknik-Teknik Dalam Geografi. Pulau Pinang: Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan.

Chan, N.W. (1998) Peta, Kartografi Dan Ahli Geografi. Pulau Pinang: NP Sdn Bhd.

Clarke, Keith C. (1995). Analytical and Computer Cartography. 2nd Ed. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Cromley, R.G. (1992). Digital Cartography. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Dobson, J. E. (1983) "Automated Cartography" Professional Geographer, 35, ms 135-43.

Mohammad Raduan Mohd Ariff, Othman Abdul Ghani dan Hamirdin Ithnin (1985) Kaji Ukur-Sukat Dan Kartografi. Kuala Lumpur: yayasan Anda Sdn Bhd.
Monmonier, Mark (1996). How to lie with maps. 2nd Edition. University of Chicago Press.

Monmonier, Mark. (1993). Mapping it out. Chicago: The University of Chicago Press.

Monmonier, Mark. (1982). Computer-Assisted Cartography: Principles and Prospects. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Muller, J.C. (1991). Advances in Cartography. Elsevier Applied Science.

Robinson, Arthur H., Joel L. Morrison, Phillip C. Muehrcke, A. Jon Kimerling, and Stephen C. Guptill. (1995). Elements of Cartography. 6th ed. New York: John Wiley and Sons.

Tyner, J. (1992). Introduction to thematic cartography. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

E. PERALATAN YANG DIPERLUKAN (PERLU DIBELI OLEH PELAJAR SENDIRI)

Setiap pelajar perlu membeli peralatan berikut untuk diguna dalam latihan amali:
1 Kotak Peralatan “The Oxford Set of Matemathical Instruments”
1 Set Pen Magik
1 Set Pen Marker atau Pen Teknikal Hitam Yang Beraneka Saiz 0.3, 0.5, 0.7, 1.0 (Ketebalan Tulisannya)
1 Buku Kertas Lukisan A3
1 Kalkulator Saintifik
Pembaris teknikal (untuk kegunaan manual kartografi) bersaiz 0.3, 0.5. 0.7.

Tajuk-tajuk Kuliah
(A) Bahagian Membaca & Menafsir Peta (Prof Dr Chan Ngai Weng)
Kuliah 1 (Mula 6 Julai 2009)
- Pengenalan kepada peta: Definisi peta, sifat-sifat peta dan jenis-jenis peta.
- Sejarah ringkas tentang pemetaan, unjuran peta (unjuran otografik, stereografik, garis tengah dan azimut), jenis-jenis dan kegunaan peta.
Kuliah 2:
- Skala dan pengukuran linear.
- Pengukuran bersudut (Bearing).
- Pengiraan luas ruang.
Kuliah 3:
- Kecerunan/gradien.
- Melukis keratan rentas dan lampauan tegak.
- Menentukan keletakan/lokasi.
Kuliah 4:
- Teknik-teknik menggambarkan bentuk muka bumi dalam peta.
- Mengenali ciri-ciri bentuk muka bumi di dalam peta.
- Penerangan dan penganalisan bentuk muka bumi peta topo. Ciri-ciri bentu­k muka bumi,
ketinggian mutlak dan ketinggian relatif, relief bandingan, kecerunan legeh, dan lain-lain.
Kuliah 5:
- Penerangan dan penganalisan bentuk-bentuk saliran dari peta topo. Sistem, pola, corak dan
kepadatan saliran/sumgai secara kuantitatif dan kualitatif. Ciri-ciri saliran dan kaitan dengan bentuk fizikal yang lain.
- Penerangan dan penganalisan geologi tempatan dari peta topo. Penentuan jenis-jenis batu
batan dan kaitannya dengan bentuk muka bumi, saliran dan ciri-ciri fizikal yang lain.
Kuliah 6:
- Penentuan dan kaedah menggambarkan sempada wilayah.
- Pengenalan kepada penerangan dan penganalisan ciri-ciri dan pengaruh-pengar­uh geografi
manus­ia dari peta topo.
- Pertalian di antara pandang darat fizikal dengan geografi manusia.
- Aspek-aspek kependudukan: etnik, ciri-ciri budaya dan ekonomi serta fakt­or-faktor yang
mempengaruhi aktiviti-aktiviti penduduk sepertimana yang dapat dikesan atau diertikan
berdasarkan bukti atau taakulan dalam peta topo.
Kuliah 7:
- Petempatan: lokasi, tapak, pola, fungsi, taburan, kepadatan, potensi perke mba­ng dan lain- lain. Faktor-faktor yang bertanggungjawab mempengaruhi agihan petempatan juga penting.
- Penggunaan tanah: jenis, faktor pengaruh, perubahan pola, urbanisasi dan lain-lain.
- Pengangkutan dan komunikasi.
- Penzonan dan pengwilayahan wilayah-wilayah geografi dan analisis dari aspek kemanusiaan dan fizikal.

UJIAN 1 – 30 Julai 2009, DKO, 3.00-4.00ptg


(b) Bahagian Kaji Ukur: (Dr Jabil Mapjabil)
Kuliah 8
- Pengenalan kepada bidang kerja ukur
- Kegunaan Ukur Rataan
- Prinsip-Prinsip Kerja Ukur
- Kaedah-Kaedah Kerja Ukur
- Kesilapan-Kesilapan Umum Dlam kerja Ukur
- Sebab-Sebab Masih Memerlukan Kerja Ukur
Kuliah 9:
- Pengenalan kepada ukur rantai
- Pengenalan alat-alat ukur rantai
- Teori dan Prinsip-Prinsip penggunaan alat-alat ukur rantai
- Teori kerja menggunakan rantai untuk mengukur
- Ukur rantai di kawasan cerun.
- Mecatat ukuran
- Teknik memplot
- Masalah-masalah dan Rintangan-rintangan di dalam kerja ukur rantai
- Kesilapan-kesilapan dalam pengukuran garis linear
Kuliah 10:
- Pengenalan kepada Kerja Ukur Kompas
- Sudut, Bearing dan Koordinat
- Unit Sudut
- Bearing dan Arah
- Definisi Utara
- Koordinat Segiempat
Kuliah 11:
- Pengenalan kepada ukur kompas
- Pengenalan alat-alat ukur kompas
- Teori penggunaan alat-alat
- Teori kerja menggunakan kompas
Kuliah 12:
- Kerja ukur travers kompas
- Teknik memplot
- Rintangan-rintangan di dalam kerja ukur kompas
- Kesilapan-kesilapan dalam kerja ukur berkompas
- Pembetulan ralat dan kesilapan hasil dari alat kompas


(c) Bahagian KartografiLDr Wan Mohd Muhiyuddin)
Kuliah 13:
Pengenalan kepada Kartografi
- Peta sebagai alat komunikasi
- Peta Umum dan Peta Tematik
Kuliah 14:
- Data dan Jenis-jenis Data
Kuliah 15:
Jenis-jenis Peta Tematik
- Elemen-elemen reka bentuk dalam penyediaan peta Tematik
Kuliah 16:
Penyediaan peta bertema
- Peta koroplet
- Kaedah pengkelasan, simbol dan skema lorekan
Kuliah 17:
Sambungan (Peta Tematik)
- Peta titik
- Peta bulatan berkadar
Kuliah 18:
Peta Permukaan Bersambung
- Peta Isoterma

No comments:

Post a Comment